Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden.

1‑1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Konag V.O.F., gevestigd te Nagele, hierna te noemen Konag.

1‑2     Bijzondere van de voorwaarden van Konag afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2  Aanbiedingen.

2‑1     Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2‑2     Mondelinge aanbiedingen door Konag of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.

 

Artikel 3  Overeenkomst.

3‑1     De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Konag door zijn bevestiging.

3‑2     Elke met Konag aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Konag zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Konag zich zal wenden tot Veuger, Van Dalfsen en Partners B.V. te Genemuiden.

3‑3     Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., alsmede gegevens in drukwerken, catalogi, afbeeldingen e.d. door Konag bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

 

Artikel 4  Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Konag binden de laatste niet, voor zover ze door hem niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 5  Expertise.

5‑1     Indien een opdracht tot schade‑expertise wordt verleend, kan Konag aan de opdrachtgever de ter zake gemaakte kosten en een honorarium in rekening brengen.

5‑2     Indien een opdracht tot reparatie wordt verleend, waarop de in het vorige lid genoemde schade‑expertise betrekking heeft, zal het ter zake van die taxatie berekende bedrag in mindering worden gebracht op het totale expertisebedrag.

 

Artikel 6  Prijzen.

6‑1     Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen, af bedrijf Konag.

6‑2     Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

6‑3     Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

6‑4     Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en / of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6‑5     Bij reparatiewerkzaamheden worden vervangen onderdelen en / of materialen eigendom van Konag, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 7  Annulering.

7‑1     Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Konag reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be‑ of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Konag gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Konag als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Konag te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

7‑2     Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Konag zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 8  Tekeningen en andere gegevens.

8‑1     Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van Konag zijn adviezen, ontwerpen en tekeningen, behoudens wanneer met hem overeenstemming daarover is bereikt, of het werk door Konag wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen blijven Konag zijn eigendom. De intellectuele eigendomsrechten berusten bij Konag.

8‑2     Als Konag opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan hem verstrekte tekeningen, berekeningen, aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door Konag te verrichten werkzaamheden dienovereenkomstig kunnen worden uitgevoerd.

8‑3     De adviezen van Konag ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door hem te leveren producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. Konag is niet verantwoordelijk voor technische of eventuele andere voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met Konag zijn producten en diensten.

 

Artikel 9  Leveringstermijnen.

9‑1     De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Konag schriftelijk in gebreke te stellen.

9‑2     De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Konag zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

9‑3     Indien de opdrachtgever het object voor of op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt dat object voor zijn rekening en risico te zijner beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan Konag stalling‑ c.q. opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen conform het in zijn bedrijf geldende tarief.

 

Artikel 10  Werkzaamheden.

10‑1   Werkzaamheden worden uitgevoerd tegen de bij het bedrijf van Konag geldende tarieven.

10‑2   Konag is gerechtigd, ongeacht het retentierecht, bij werkzaamheden van grotere omvang dan € 450,00 van de opdrachtgever een vooruitbetaling te verlangen.

10‑3   Indien na uitvoering van de aan Konag opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever, het desbetreffende object niet binnen een week na laatstbedoeld tijdstip is afgehaald, is Konag gerechtigd om stallingkosten in rekening te brengen conform het in zijn bedrijf geldende tarief.

 

Artikel 11  Sleep‑ en / of bergingswerkzaamheden.

11‑1   De kosten van sleep‑ bergingswerkzaamheden van object(en) waaronder die van vervoer, op‑ en afladen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

11‑2   De te slepen object(en), van welke aard en omvang dan ook, is (zijn) zonder schriftelijke overeenkomst met Konag op geen enkele wijze verzekerd.

11‑3   Wanneer een object door Konag is geborgen en in bewaring genomen (bijv. na een aanrijding, ongeval enz.), is de eigenaar / bezitter verplicht deze binnen 10 dagen na berging af te halen, ofwel een regeling met Konag te treffen. Wordt hier niet aan voldaan, dan worden stallingkosten in rekening gebracht, alles berekend naar redelijkheid en billijkheid.

 

Artikel 12  Meer‑ en minderwerk.

12‑1   Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

12‑2   De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Konag op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

12‑3   Door Konag te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 13  Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Konag om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

 

Artikel 14  Vrijwaring.

14‑1   Opdrachtgever vrijwaart Konag en / of zijn personeel voor alle vorderingen, ingeval Konag een huur en / of vervangend trailer ter beschikking stelt aan de opdrachtgever, tot vergoeding van geleden schade en / of gemaakte kosten, daaronder begrepen boetes ten gevolge van verkeersovertredingen, welke voortvloeien of verband houden met het eigendom, het bezit, gebruik, verhuur of exploitatie van de trailer ongeacht of een dergelijke vordering in of buiten rechte tegen Konag wordt ingesteld.

14‑2   Opdrachtgever vrijwaart Konag tegen alle vorderingen door derden ten gevolge van schade welke gedurende de periode van het ter beschikking gestelde vervoermiddel in bezit van opdrachtgever was / is zijn ontstaan aan derden. Wanneer Konag aldus wordt aangeschreven tot vergoeding van geleden schade of gemaakte kosten, in de ruimste zin van het woord, verplicht opdrachtgever zich op eerste verzoek van Konag hem onmiddellijk schadeloos te stellen. Gedurende de huur- c.q. leenperiode zijn alle kosten van gebruik van het vervoermiddel waaronder brandstof, olie, stalling en dergelijke voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 15  Reclame.

15‑1   Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Konag terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Konag wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

15‑2   Konag dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

15‑3   Indien de reclame naar het oordeel van Konag juist is, zal Konag hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na teruglevering daarvan in de originele toestand.

 

Artikel 16  Aansprakelijkheid.

16‑1   Konag is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

  1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven
  2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
  3. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
  4. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
  5. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
  6. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

16‑2   Konag is in ieder geval niet aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van hem of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.

16‑3   Konag zal niet gehouden zijn geleden bedrijf‑ en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

16‑4   Konag is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Konag onder zich heeft.

 

Artikel 17  Garantie.

Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek‑ resp. importeurs‑ of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

 

Artikel 18  Eigendomsvoorbehoud.

18‑1   Zolang Konag geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van Konag.

18‑2   Konag heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

18‑3   Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 19  Retentierecht.

Konag heeft het recht het voertuig c.q. object onder zich te houden zolang de schuld niet is betaald. Konag heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

 

Artikel 20  Overmacht.

20‑1   Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Konag of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Konag, ex‑ en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Konag, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Konag overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

20‑2   Konag is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

 

Artikel 21  Wanprestatie en ontbinding.

21‑1   Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Konag ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

21‑2   Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

  1. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Konag heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
  2. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
  3. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
  4. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

21‑3   Konag is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Konag reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Konag op vergoeding van kosten, schade en interesten.

 

Artikel 22  Betaling.

22‑1   Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

22‑2   Konag is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen. Indien de opdrachtgever een consument is wordt de conform artikel 6:119 BW geldende wettelijke rente gehanteerd

22‑3   Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever een consument is worden de incassokosten berekend aan de hand van hetgeen het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten daaromtrent voorschrijft. Indien opdrachtgever handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf wordt voor de buitengerechtelijke kosten een percentage van 15% van de
openstaande vordering in rekening gebracht.

22‑4   Uit het enkele feit dat Konag zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 23  Toepasselijk recht.

Op alle door Konag gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

 

Artikel 24  Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Konag, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 

Konag Aanhangwagens & Trailers

Hakstraat 11

8308 AH  Nagele